Luukku 9: Oppimisen evoluutio

Bloggaus suomeksi alla:

Kansainvälisen tulevaisuuden koulutusta pohtivan keskustelun seuraaminen on todella kiinnostavaa! Kun osallistuu projekteihin kuten Educ-ação and Edu on Tour sen jälkeen kun on tehnyt tradenomin ja maisterin tutkinnot Tiimiakatemialla, yhdessä maailman radikaaleimmista yliopistoista, tämä aihe on todellakin läheinen ja houkuttava tutustua syvällisemminkin.

Noin kuukausi sitten kysyin Facebook-seinällämme mieltäni pitkään askarruttaneen kysymyksen: ”Hei, haluaisin tietää, mikä sinun mielestäsi on tärkeintä oppia koulussa nykypäivänä?”

Vastaukset olivat todella kiinnostavia:

André Kaivalya: tietoisuus – meditoinnin avulla

Rok Piletič Kralj: ei mennä kouluun ollenkaan

Laura Browne: yhteistyö

Iiro Kolehmainen: uteliaisuus

Vilma Mutka:  Oppimaan oppiminen!

Nic Mepham: Rohkeus

Ronald Ligtenberg: Mahdollisuusajattelu – ja kaikki ylläolevat.

Chandeep Khosa: luovuus/improvisointi/luottamus/mielikuvitus

Soledad Pons Caruso: Oppimaan oppiminen ehdottomasti.

Jarmo Matala-aho: Luottamus? Ehkä usko?  Luottamus tai usko. ”Sattuma suosii valmistautunutta mieltä”. Vaikea kuvalla. Rohkeus on osa sitä.

Pieter Schrijnen Maybe: Kuinka tehdä vaikutus!

Truus de Haan: Oppia tietämään kuinka arvokas olet!

Rowan Simonsen: Löytää selvyys MITÄ haluan luoda maailmassa ja MITEN

Rostane Gribi: Kehittyminen

Täytyy todeta että kaikki yllämainitut taidot ovat tärkeitä, ja kiitän kaikkia jotka osallistuvat keskusteluun ja jakoivat ajatuksensa aiheesta! Nyt tuota listaa katsoessani ja omia kokemuksiani kohta 20-vuotiaasta Tiimiakatemiasta miettiessäni uskon, että yhteisen oppimisen fokus siirtyy yhä enemmän henkiselle kuin tekniselle puolelle. Intuition voisi lisätä listaan saman tien, kuten myös empatian.

Miten opettajia pitäisi kouluttaa vastaamaan näihin nykymaailman oppimishaasteisiin? Radikaaleimmat kysyvät, onko opettajille enää tarvetta lainkaan? KQED julkaisi hiljattain kiinnostavan artikkelin koulutuksen muutoksesta otsikolla: For the Future Student, Higher Education Will Be Redefined. Artikkeli ehdottaa että opiskelun pitäisi alkaa käsillä olevan työn tarpeista eikä siitä, että työn saadakseen täytyy opiskella pitkään edes oikein tietämättä, minkälaista osaamista työskentely vaatii.

Opettajien tarve taitaa kuitenkin olla pysyvä. Uskon, että tarve siirtää tietoa ihmiseltä toiselle säilyy, mutta on olemassa vain silloin kun oppijat todella tarvitsevat ja etsivät sitä, ei pakollisena massatarjontana kaikille. Peter Senge puhuu oppipoika-ajatuksesta, joka on simppeli: jos haluat oppia jotain, etsi joku joka jo osaa, ja mene hengaamaan hänen kanssaan!

Kiinnostukseni Educ-açãon, Edu on Tourin ja muiden vastaavien projektien tuloksiin tulevaisuuden oppimisen edistämiseksi ja mahdollistamiseksi säilyy. Maailman oppimistarpeet ovat suuria ja pysyviä, ja kysymys onkin, kuka osaa parhaiten vapauttaa joukkojen viisauden yhteisen hyödyn aikaansaamiseksi ja globaalin kehityksen edesauttamiseksi?

Oppiminen on sosiaalista ja tapahtuu joukoissa.

//Henna

 

Here’s the blog text in English:

Following the global education revolution movement is exciting! Making part in projects like  Educ-ação ja Edu on Tour after having done the bachelors and masters in Team Academy, one of the most radical universities in the world, I feel this topic close and cool to discover further.

For getting deeper in the matter, I asked my burning question about it on our Facebook wall about one month ago saying: ”Hey I’d like to ask a question that has been circulating in my mind a long time. Lets see: What do you think is the most important skill to learn at school nowadays?”

The answers were very interesting:

André Kaivalya consciousness – through meditation.

Rok Piletič Kralj not to go to school

Laura Browne Collaboration

Iiro Kolehmainen curiosity

Vilma Mutka Learning to learn!

Nic Mepham Courage

Ronald Ligtenberg To think in possibilities – and all the above

Chandeep Khosa creativity/improv/confidence/imafination

Soledad Pons Caruso Learn to learn definitely

Jarmo Matala-aho Trust. Maybe Confidence? Luottamus, usko in Finnish. ”Chance favors the prepared mind”. Hard to describe. Courage is part of it.

Pieter Schrijnen Maybe: How to make a difference !

Truus de Haan Learn to know how valuable you are

Rowan Simonsen Find clarity of WHAT I want to create in the world… and HOW

Rostane Gribi Evolving…

I have to say that all the skills mentioned above are important, and thanks for all who contributed with a thought! Now thinking about the list above and my personal experiences at the soon 20 years old Tiimiakatemia, I believe the focus of learning will move to the spiritual side more than the technical one. Intuition could be added to the list rigt away, as well as empathy.

Now, how should the teachers be trained to meet these contemporary world learning needs? Radical question is, is there a need for teachers at all anymore? KQED recently published an interesting article about the shift in education with a title: For the Future Student, Higher Education Will Be Redefined. The article suggests that learning would start from the needs of a taken job, instead of learning a long time for getting a job without knowing what is it that is actually important to learn to be good at that job.

This thought might be the savior for the profession of teachers. I believe the need for passing the knowledge for learners will remain, but only when the learners really need it and look for it – not as it’s nowadays given ready-made for masses. Peter Senge talks about apprenticeship, that is a simple form of learning: if you wanna know something, find someone who knows that something and go hang out with him!

Well, I stay curious about the discoveries that the Educ-ação, Edu on Tour and projects alike will make and spread for the world as insights for reforming the education. The learning needs are huge and unescapable, and the question is, who’s able to free the wisdom of the crowds for gaining tangible mutual benefits and worldwide development?

Future learning is social and happens in communities.

//Henna

 

 

Tagged under

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.