Luukku 16: Verkostotoiminnan mestareita

Bloggaus suomeksi alla:

Monkey Business on ollut jo muutaman vuoden ajan mukana EduCluster Networkin toiminnassa. EduCluster Network (ECN) on keskisuomalaisten koulutus-, konsultointi- ja innovaatioalojen yritysten vientiverkosto. Nyt olemme entistä kiinteämmässä yhteistyössä verkoston kanssa. Olemme mukana hankkeessa, jossa kehitetään verkoston yritysten yhteistä liiketoimintaa.

Voit tutustua verkoston muihin jäsenyrityksiin ja -julkisyhteisöihin täällä.
Ja ECN verkostoon täällä.

Moni jänenyrityksistä, kuten mekin, toimii yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteena parantaa maailmaa tavalla tai toisella. Jäsenyrityksistä Humapin kanssa meillä on jo syvempää yhteistyötä, toistaiseksi Suomessa, miksei myöhemmin myös maailmalla.

Haastavinta verkostossa on aina löytää malli yhteiselle liiketoiminnalle: miten voimme myydä toisiamme yhteisillä matkoilla ja maailmalla liikkuessamme? Minkälaisia yhteisiä tuotteita verkostolla on? Näihin kysymyksiin on jo löytynyt joitain vastauksia, yhteisiä tarjouksia, yhteisiä projekteja, mutta lisää vastauksia etsitään yhdessä riemullisesti!

Viime keväänä valmistuessani toteutin Brasilian projektien sivussa ja toimistoamme sinne rakentaessamme opinnäytetyöni aiheesta ”Brazilian Educational Market : ”Exporting Finnish educational concepts to an exotic country”. Tuo opinnäytetyö toimi esiselvityksenä HennaMonkeyn kanssa ECN-verkostolle toteuttamassamme työpajassa nimeltään Latinalaisen Amerikan koulutusmarkkina.

LatAm education workshop vedettiin Jyväskylässä 28.5.2012.

Tavoitteena työpajalla oli madaltaa kynnystä verkoston yrityksille laajentaa liiketoimintaa Latinalaiseen Amerikkaan. Mukana oli paikallisia asiantuntijoita Brasiliasta, Argentiinasta ja Chilestä. Hyviä uusia verkostoja luotiin, ja tulevaisuudessa uskon verkoston toiminnan kohdistuvan Latinalaiseen Amerikkaan ja löytäväni sen jäsenyrityksiä kyseisen mantereen markkinoilta.

Monkey Businekselle ECN on väline, jolla toteutamme visiotamme olla maailmanlaajuinen, ihmisiä arvoilla yhdistävä ja innostava kollektiivi ja osuuskunta. Haluamme, että meidät tunnistetaan kansainvälisyydestä, ja haluamme parantaa koko maapalloa ja auttaa sen ihmisiä omalla vahvuudellamme – keltaisuudella, välittämisellä ja sydämestä puhumisella.

LatAm koulutusmarkkinatyöpajan hostit tulivat Chilestä, Argentiinasta ja Brasiliasta. Kuvassa host Pablo Villoch Chilestä keskustelemassa Jykesin ja ENC:n Henna Gustafssonin, Estelen Rauli Sorvarin ja Humapin Pertti Siekkisen kanssa.

Kaksi kahdeksasta apinasta, Henna ja minä, olemme olleet erittäin vahvasti läsnä Brasiliassa tänä vuonna. Uuden liikkeen synnyttäminen uudessa maassa ei ole kuitenkaan kovin helppoa, ja vaatii suurta henkilökohtaista uhrausta. Samalla se on raskasta koko Monkey-tiimille. Kun haluamme levittää ennen kaikkea arvoja, liiketoiminta siinä työkaluna, herää seuraavia kysymyksiä:

Voimmeko tehdä Suomesta käsin jotain niin hienoa ja kaunista, että meiltä tullaan kyselemään ympäri maailmaa asiasta, haluten viedä ajatukset omaan maahan? Vai pitääkö meidän, nykyisten jäsenten ja edelläkävijöiden, olla läsnä, myös fyysisesti ja henkilökohtaisesti, ympäri maailmaa tapahtuvissa asioissa?

Miten tulevaisuuden globaalit aatteet leviävät? Mitä olet itse mieltä?

Valtteri

Here’s the blog text in English:

Monkey Business has been participating in EduCluster Network for a few years now. EduCluster Network (ECN) is an exportation network of companies in the fields of education, training, consulting and innovation development. Lately we have been more firmly in co-operation with the network as we are part of a project where we develop more tightly the business together between the companies participating.

You can get to know the other member companies and public communities here.

And the ECN network here.

Many of the companies, including us, are based on solving societal challenges, with the objective of making the world better in one way or another. Also, for example, with Humap, we have a tight co-operation going on in Finland, maybe in the future in other countries as well.

The biggest challenge in a network is always to find a model for common business: How can we sell each other’s services in the common business trips and while being out there in the world? What kind of common products of the network do we sell? These questions have been already partly answered. Common offers, common projects have been made, but we are joyfully looking for more answers!

Last spring I did my Bachelor’s thesis while working in the projects and expanding Monkey Business in Brazil, with the topic ”Brazilian Educational Market : ”Exporting Finnish educational concepts to an exotic country” The thesis was a preliminary research for the workshop ‘Educational Marketing of Latin America’ we organized for the ECN network together with HennaMonkey.

LatAm education workshop we made in Jyväskylä, Finland, at 28.5.2012.

The objective of the workshop was to make it easier to expand to Latin American markets to do business. We hosted it together with experts from Brazil, Argentina and Chile. Good connections were made and I believe some day the network is more focused to the market in Latin America and its members are present in the market.

For Monkey Business ECN is a tool for getting closer to our vision to be a global, igniting collective and co-operative that connects people with values. We want to be recognized for being international. We want to make the whole globe a better place and help its inhabitants by our strengths – the yellow attitude, caring and showing example on speaking from the heart.

LatAm education workshop hosts came from Chilestä, Argentina and Brazil. In the picture host Pablo Villoch from Chile talking with Henna Gustafsson from ECN, Rauli Sorvari from Estele and Pertti Siekkinen from Humap.

We have been strongly present with two monkeys, Henna and I, in Brazil this year. Creating new movement in a new country isn’t very easy and requires a large personal sacrifice. At the same time it’s heavy for the whole Monkey team. As we primarily want to spread values, using business as a tool, the following questions arise:

Can we make something so great and beautiful being in Finland that people from around the globe will ask us about it, wanting to bring it to their countries? Or do we, the current forerunners, have to be present, also physically and personally in the events happening around the globe?

How do global ideas of the future spread? What do you think?

Valtteri

Tagged under

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.